Type graven in Nederland


In Nederland zijn er twee verschillende soorten graven: algemene graven en particuliere graven. Particuliere graven worden ook wel eigen graven, familiegraven of koopgraven genoemd.

Algemeen graf

In een algemeen graf worden twee of drie personen begraven. Dit zijn mensen die bij leven vreemden waren voor elkaar, maar toevallig kort na elkaar overleden zijn. Zo’n graf is aan de bovenkant te herkennen aan de verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De overledenen worden in ‘volgorde van binnenkomst’ begraven. U kunt dus niet zelf een plek uitkiezen.

Tien jaar nadat de laatste overledene in het graf begraven is kan er geruimd worden; dan is de wettelijke termijn van grafrust verstreken. Ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden voor het verstrijken van de termijn van uitgifte van een algemeen graf doet de houder van de begraafplaats daarvan schriftelijk mededeling aan de belanghebbende bij dat graf wiens adres hem bekend is. Meestal worden algemene graven echter pas geruimd als ruimtegebrek dreigt of wacht een begraafplaats tot alle graven op een veld in een keer geruimd kunnen worden. Algemene graven worden soms ook wel huurgraven of parochiegraven genoemd.

Particulier graf

Een graf ‘kopen’ kan ook. Van echt kopen is echter geen sprake, u huurt zo’n particulier graf. De wettelijke term is dat ‘een uitsluitend recht op een graf’ dus het grafrecht wordt gevestigd. De meeste begraafplaatsen geven een particulier graf voor 10, 20 of 30 jaar uit. Enkele begraafplaatsen hanteren ook langere uitgiftetermijnen. Daarna is meestal verlenging voor telkens tien jaar mogelijk. Sommige begraafplaatsen bieden de keuze om 5, 10, 15 of 20 jaar te verlengen. De rechthebbende (degene met wie de begraafplaats een overeenkomst aangaat en op wiens naam het graf staat) bepaalt wie nu en later in het graf begraven mag worden. Op sommige begraafplaatsen kan men zelf de plaats van het graf uitzoeken; anderen geven graven ‘op rij’ uit. U onderhoudt het graf zelf of de begraafplaats doet dit tegen betaling.

De term ‘particulier graf’ is pas in 2010 wettelijk nieuw ingevoerd. Veel begraafplaatsen hanteren nog oude termen zoals eigen graven, familiegraven of koopgraven. Ze worden soms echter ook wel keuzegraven, gereserveerde graven of huurgraven genoemd. Verwarrend is dat andere begraafplaatsen de term ‘huurgraf’ niet voor een particulier graf maar voor een algemeen graf gebruiken. In een beheersverordening of beheersreglement van een begraafplaats kan men nakijken om welk type graf het precies gaat.

Eeuwigdurende graven (voor onbepaalde tijd)

Er zijn nog maar heel weinig begraafplaatsen die zogenaamde ‘eeuwigdurende’ graven of graven voor onbepaalde tijd uitgegeven. Meestal eindigt het grafrecht als de begraafplaats ophoudt te bestaan. Er zijn wel instellingen die zorgen dat ook een gewoon graf toch eeuwigdurend kan bestaan, bijvoorbeeld Grafzorg Nederland.

Voor graven voor lange termijnen en voor onbepaalde tijd speelt het risico dat het grafrecht kan vervallen doordat er geen rechthebbende meer is. Begraafplaatsen stellen als eis dat iemand voor een graf verantwoordelijk is en dat als de verantwoordelijke persoon overleden is, er binnen 6 of 12 maanden een nieuwe persoon zich als rechthebbende meldt. Grafzorg neemt dat risico over; een stichting overlijdt niet en kan rechthebbende worden.

Voor graven met lange termijnen speelt na overloop van tijd het probleem dat de grafsteen verzakt, breekt, onleesbaar wordt e.d. Dan kan de houder van de begraafplaats reparatie eisen. Gebeurt dat niet, dan vervalt volgens artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging het grafrecht na 1 of 5 jaar. Of dat gebeurt, hangt er van af of de klant bij Grafzorg geld heeft ingelegd om het gedenkteken te laten repareren.

Bron: https://www.uitvaart.nl/infotheek/het-graf/type-graven

BELANGRIJK OM TE WETEN

  • De term particulier graf is pas in 2010 wettelijk ingevoerd, veel begraafplaatsen hanteren nog de oude namen als eigen graf, familiegraf of koopgraf.
  • Een graf ‘kopen’ is eigenlijk huren.
  • Een algemeen graf kan na tien jaar geruimd worden.
  • Als de termijn van het recht op een particulier graf vervalt kan het telkens hernieuwd worden voor onbepaalde duur.
  • Een graf voor onbepaalde tijd kan slechts op 3 begraafplaatsen verkregen worden: de gemeenten Apeldoorn, De Bilt en Utrecht.
  • Het grafrecht van een particulier graf of van een graf voor onbepaalde tijd kan vroegtijdig beëindigt worden als de rechthebbende overlijdt en er geen nieuwe rechthebbende zich meldt of het graf wordt verwaarloosd.

Pin It on Pinterest